Σχέδιο παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ατόμων κάτω από 25 ετών

Το Σχέδιο αφπρά την πρόσληψη σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς ατόμων κάτω από 25 ετών. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι είτε 50% είτε 60% και παραχωρείται για τους πρώτους 10 μήνες της εργοδότησης του ατόμου. Τέλος μπορεί να φτάνει τα 600 ευρώ μηνιαίως