Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των Μακροχρόνια Ανέργων. Στο συγκεκριμένο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα εργοδοτήσουν κάποιο άτομο το οποίο είναι εγγεγγραμμένο στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Για ανεύρεση ατόμων και για την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης της επιχείρησης σας στο συγκεκριμένο Σχέδιο, αποταθείτε στο Γραφείο μας.