Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για: (α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας και β) τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής. Οι σχετικές επενδύσεις αφορούν οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στον αδειούχο χώρο του μαγειρείου/ χώρων παρασκευής, αγορά εξοπλισμού, επίπλωσης, μηχανημάτων και διάφορα άλλα. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και το 75% επί της συνολικής επένδυσης και η προκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται να είναι εντός του Απριλίου 2023.